Product inquiry
江戸肥後 唐草散図鍔

Hozon TousouguEdo Higo TsubaNo.770232

Edo Higo Karakusa Chirashizu Tsuba

110,000yen(tax included)